Konsern

Årsregnskap for konsern

Et moderselskap og et eller flere datterselskap utgjør et konsern. For et morselskap består årsregnskapet normalt av selskapsregnskap og konsernregnskap.

Et konsernregnskap utarbeides ved å slå sammen regnskapene til moderselskapet og datterselskapene. Formålet er å vise konsernets stilling som èn økonomisk enhet. Ved utarbeidelse av konsernregnskapet må alle konserninterne transaksjoner og mellomværende elimineres.

Foretak som kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, kan som hovedregel unnlate å utarbeide konsernregnskap. Det er konsernet som enhet som må oppfylle betingelsene.

Et moderselskap vil heller ikke være pliktig til å utarbeide konsernregnskap hvis datterselskapene, både hver for seg og samlet, er av uvesentlig betydning for selskapet.

Plikten til å utarbeide konsernregnskap gjelder normalt heller ikke for regnskapspliktige som selv er datterselskap. Dette under forutsetning av at moderselskapet hører hjemme i en EØS-stat og utarbeider konsernregnskap som omfatter datterselskapet.

Når det utarbeides konsernregnskap, skal det også utarbeides og sendes inn årsberetning for konsernet.